Copyright

Alle rechten voorbehouden

Alle auteursrechten en beeldrechten ten aanzien op de website fitnessschema.nl worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitnessschema.nl

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.

 

Let op! Deze fitnessschema’s die te downloaden zijn op onze websites zijn er om JUIST te worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt te worden in welke vorm dan ook, online of offline. Onze naam of URL dient wel benoemt te worden en mag dan gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitnessschema.nl.